Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ получи акредитация за Управляващ орган на три програми за трансгранично сътрудничество
Вторник, 16 Август 2016 15:16

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството окончателно е определена за Управляващ орган на програмите за трансгарнично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ с  Решение на Министерския съвет. Това са Интеррег - ИПП България – Сърбия 2014-2020, Интеррег – ИПП България  – Турция 2014-2020 и Интеррег – ИПП България – Македония 2014-2020 г.
Съгласно решението Дирекция „Национален фонд“ към Министерство на финансите е определена за Сертифициращ орган по програмите.
Решенията са взети след извършени одити за акредитация от Независимия одитен орган. Проверките установиха, че определените Управляващ и Сертифициращ орган отговарят на критериите, свързани с вътрешната среда за контрол, управлението на риска, дейностите за управление и контрол, и мониторинга в съответствие с Регламент (ЕС) 1303/2013.  Получаването на акредитация дава възможност на Управляващия орган да изготвя искания за възстановяване на средства от Европейската комисия.
Трите програми са част от общо 12-те програми на ЕС за териториално сътрудничество, в които България участва през програмен период 2014-2020 г. Програмите са с общ бюджет от 83,2 милиона евро и имат за цел да подпомогнат развитието на трансграничните региони в областта на туризма, подобряване състоянието на околната среда, превенция срещу рискови събития, подобряване на икономическото развитие и насърчаване на сътрудничеството в сферата на образованието и квалификацията сред младите хора.