Цели

По проект "Музика, изкуство, туризъм – за обединени Балкани"

Общи цели
- Да се затвърди и разшири създаденото добро сътрудничество между Община Кюстендил и Община Ниш чрез повишаване  капацитета и способността на местните общности да разработват и осъществяват съвместни дейности;

- Да продължи процеса на взаимно опознаване и сближаване на културата на общностите от двете съседни страни чрез участието на местни участници в съвместни културни дейности за местно развитие от трансграничен характер.

Конкретните цели:

- Затвърждаване и разширяване на създадените контакти и партньорства между читалище "Братство 1869", Музикално училище Ниш и местни творци чрез участието в съвместни дейности в областта на културата и трансграничното сътрудничество;
- Създаване на нови общи трансгранични културни продукти и услуги;
- Развитие на културния туризъм чрез иницииране на дейности за популяризиране на организации, работещи в тази сфера.

 

По проект "Трансгранична музикална академия "Музика без граници"

Общи цели
• Да създаде предпоставки за устойчиво трансгранично сътрудничество в областта на културата между община Кюстендил и община Ниш чрез повишаване способността и капацитета на местните общности да разработват и реализират общи дейности
• Да подпомогне процеса на взаимно опознаване и сближаване на културите на общностите от двете страни на границата чрез въвличане на местни участници в общи дейности за местно развитие от трансграничен характер

Специфична цел: изграждане на устойчиви контакти и партньорства между читалище "Братство 1869" и Музикално училище гр. Ниш и местни творци чрез реализиране на съвместни дейности в областта на културата.